Studio24 BV is geregistreerd onder KVK-nummer 123456789 en gevestigd aan Kaliumweg 6, 3812 PT te Amersfoort.

Bij het aanvragen van informatie, het registreren, het stellen van een vraag, het aangaan van overeenkomsten, et cetera, zullen persoonlijke gegevens aan u worden gevraagd om ons in staat te stellen het gevraagde of beoogde te kunnen uitvoeren. Deze gegevens worden door Studio24 verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze Privacy- en cookieverklaring is gericht op de verwerking van persoonsgegevens via deze website. 

Mocht u vragen hebben over deze Privacy- en cookieverklaring, dan horen wij het graag. Onze contactgegevens zijn:

Studio24 BV
Tel.
E-mail.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Studio24 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken via de website. Bijvoorbeeld omdat u met ons contact opneemt. 

 • voor- en achternaam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw surfgedrag op onze websites.
 • Internetbrowser en apparaat type.

Wij verwerken ook persoonsgegevens in opdracht van opdrachtgevers in de rol van verwerker, bijvoorbeeld als u zich registreert om toegang te krijgen tot een webinar op https://www.studio24.nl. In deze gevallen zijn wij verwerker, onze opdrachtgever (waarschijnlijk uw werkgever) blijft in deze gevallen verwerkingsverantwoordelijke over deze soort gegevensverwerkingen. Bent u benieuwd naar informatie over deze gegevensverwerking? Informeer dan bij uw verwerker over de omgang met deze gegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Studio24 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Studio24 analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren;
 • Opname van uw gegevens in ons administratiesysteem om dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Studio24 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Wij verwerken uw persoonsgegevens onder de grondslag gerechtvaardigd belang. Mocht u overgaan tot het afnemen van diensten van Studio24, dan verwerken wij uw persoonsgegevens als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor de nieuwsbrief vragen wij altijd om uw toestemming.

Nieuwsbrief
U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. U ontvangt dan onze nieuwsbrief met informatie, nieuws en ontwikkelingen over Studio24. U kunt zich altijd afmelden van deze nieuwsbrief door op de afmeldlink in een nieuwsbericht te klikken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Geautomatiseerde besluitvorming
Studio24 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Studio24 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Studio24 verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Studio24 blijft verantwoordelijk voor deze inhoudelijke verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Studio24 gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Studio24 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Studio24 heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (Studio24.nl en alle andere domeinnamen die Studio24 onder haar beheer heeft) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Wij stellen u graag in staat om gebruik te maken van uw wettelijke rechten die u heeft onder het privacyrecht. Dit betekent dat u altijd een verzoek kan indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van u verwerken.

Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of geheel te wissen uit de systemen van Studio24. U heeft altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. Als u ons verzoekt om uw gegevens te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke vereisten en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om de gegevens die wij over u verwerken aan u over te dragen of aan een andere organisatie.

Als u een van deze rechten wil uitvoeren, dan kunt u schriftelijk verzoek mailen naar:

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Studio24 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik hier om naar het formulier te gaan.

Deze privacy-verklaring is voor het laatst op 19 april 2022 aangepast.